Παράταση προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για την Πρόσκληση για Ένταξη σε Μητρώο Εκπαιδευτών – ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ

In Uncategorized by 4admin0 Comments

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Four Elements)», σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της στις 03/03/2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με ακρωνύμιο «EduTοurism» και MIS 5050713, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ένταξη σε Μητρώο Εκπαιδευτών, με σκοπό να δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών και να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα για την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διευκόλυνση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής, δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στο info@4-elements.org .

Δείτε το αρχείο PDF εδώ

Leave a Comment